Juridisch

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Wij zijn “Betsquare”, een merk van de website dat eigendom is van Square Media Ltd, een bedrijf dat is geregistreerd in Malta en gevestigd is op Hardrocks Business Park, Burmarrad Road, Naxxar NXR6345, Malta.

Bij Betsquare is onze missie eenvoudig maar duidelijk: wij bieden hoogwaardige online casino-recensies. Dankzij jarenlange ervaring met online casino’s kunnen wij jou voorzien van de beste en meest betrouwbare online casino- en bookmaker-recensies.

Door onze website en diensten te gebruiken, erken je en ga je akkoord met de volgende voorwaarden en bepalingen. Indien je het hier niet mee eens bent, verzoeken wij je vriendelijk om deze site onmiddellijk te verlaten. Neem de tijd om onze Privacy Policy door te nemen. Let op, deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd; wij behouden ons het recht voor om deze naar behoefte en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen en/of te verwijderen.

Disclaimer: Het gebruik van deze site en alle producten die beschikbaar zijn op de site worden geleverd zonder enige garantie of waarborg, inclusief maar niet beperkt tot enige garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het niet-inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit is van toepassing ongeacht of de garantie expliciet of impliciet is volgens de wet, handelsgebruiken, prestatieverloop, handelspraktijken of andere middelen. Het moet worden opgemerkt dat bepaalde rechtsgebieden de disclaimer van impliciete of andere garanties kunnen beperken of verbieden, in welk geval de bovenstaande disclaimer mogelijk niet op jou van toepassing is.

 


Toegang/Bestellen

 • Houd er rekening mee dat je volledig verantwoordelijk bent voor je deelname op onze website. Als je besluit producten via deze website te kopen, van onze partners, erken je en ga je akkoord om te voldoen aan deze voorwaarden. Het is niet mogelijk voor jou om producten te bestellen of te ontvangen via deze website als je (a) niet akkoord gaat met deze voorwaarden, (b) niet de wettelijke leeftijd hebt om een contractuele overeenkomst met ons/onze partners aan te gaan, of (c) beperkt bent in het toegang krijgen tot of gebruiken van deze website of enige van de inhoud ervan volgens de geldende wetgeving.
 • Door een bestelling te plaatsen voor producten via deze website erken je dat je een aanbod doet om alle producten in je bestelling te kopen onder de voorwaarden van ons en de partnerleverancier. Wij/zij behouden ons het recht voor om elke bestelling naar eigen goeddunken te accepteren of te weigeren. Na ontvangst van je bestelling stuurt onze partnerleverancier je een e-mail met bevestiging van je bestelnummer en de items die je hebt besteld. Houd er rekening mee dat het verkoopcontract tussen jou en onze partnerleverancier pas tot stand komt wanneer je de bevestigingse-mail van de bestelling ontvangt. Voor meer informatie over annulering verwijzen we je naar het annulerings- en retourbeleid van de individuele partnerleverancier.
 • Door een bestelling te plaatsen via onze website bevestig en garandeer je dat je je zult houden aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en regels met betrekking tot de aankoop, ontvangst, bezit, gebruik en verkoop van producten die via de website worden verkregen. Bovendien verklaar, garandeer en beloof je dat je het recht hebt om toegang te krijgen tot de website en de informatie, inhoud en gegevens die je indient te gebruiken. Je bent verantwoordelijk voor enige ongeoorloofde creatie, verzameling, ontvangst, verzending, toegang, opslag, verwijdering, gebruik of openbaarmaking van persoonlijke gegevens, evenals alle andere informatie, inhoud en gegevens die je beheert of bezit.
 • Je kunt worden gevraagd om je te registreren en/of een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. Alle registratiegegevens die je indient om een account aan te maken, moeten nauwkeurig zijn en up-to-date worden gehouden. Het niet naleven hiervan vormt een schending van deze voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van je account. Je mag geen gebruikersnaam selecteren of gebruiken (i) die de naam van een andere persoon is met de bedoeling die persoon te imiteren, of (ii) die een naam is waarop de rechten van een andere persoon rusten zonder de juiste autorisatie.

Wij behouden ons het recht voor om de registratie van een gebruikersnaam te weigeren of te annuleren, naar eigen goeddunken. Indien wij jouw registratie annuleren, ga je ermee akkoord dat je geen nieuwe registratie zult maken of anderszins toegang zult proberen te krijgen tot onze dienst(en) zonder onze toestemming. Je stemt ermee in om jouw inlog-/registratiegegevens of enige registratierechten niet te verkopen, over te dragen of toe te wijzen. Het is jouw verantwoordelijkheid om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke informatie, inclusief maar niet beperkt tot jouw contactgegevens.

 • Je bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je wachtwoord en bent verantwoordelijk voor het gebruik van je account. Het is daarom van groot belang dat je je wachtwoord met niemand deelt. Je stemt ermee in om op geen enkel moment gebruik te maken van het account, de gebruikersnaam, het e-mailadres of het wachtwoord van een ander lid of abonnee, en om geen andere persoon toe te staan jouw account te gebruiken. Jouw account is niet overdraagbaar. Je stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als je vermoedt dat er ongeautoriseerd gebruik is gemaakt van je account of wachtwoord.
 • Toegang tot deze website en/of onze diensten is ook afhankelijk van de volgende voorwaarden:
 • Je accepteert alle hierin genoemde voorwaarden onvoorwaardelijk.
 • Je bent minimaal 18 jaar oud.
 • Je accepteert dat de toegang op elk moment zonder reden kan worden ingetrokken.
 • Je accepteert dat we je advertenties kunnen tonen van onze partners.
 • Je accepteert dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van gegevens die worden verstrekt of verzonden naar of via onze website.
 • Je accepteert dat de toegang tot onze website beperkt kan worden en/of niet beschikbaar kan zijn.
 • Je erkent en accepteert dat onze website links kan bevatten naar andere websites en dat wij geen controle hebben over de inhoud en/of toegang tot deze sites.
 • Je erkent dat we deze Voorwaarden van tijd tot tijd moeten bijwerken om onze diensten en verplichtingen nauwkeurig weer te geven. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om op de hoogte te blijven van de Voorwaarden.
 • Je accepteert dat deze Voorwaarden geen rechten verlenen aan derde partijen als begunstigden.

Betalingen / Kosten

 • Prijzen die op deze website worden vermeld, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Wanneer je een bestelling plaatst, is de prijs die in rekening wordt gebracht voor het product de huidige prijs op het moment van aankoop, zoals vermeld in de bevestigingse-mail van je bestelling. Belastingen en kosten worden duidelijk weergegeven in je winkelwagen en bevestigingse-mail.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in prijzen, typografie of andere informatie, en we behouden ons het recht voor om bestellingen te annuleren vanwege dergelijke fouten. We hebben de volledige discretie bij het bepalen van de betalingsvoorwaarden en vereisen volledige betaling voordat we enige bestelling accepteren, tenzij we schriftelijk hebben ingestemd met andere betalingsvoorwaarden.
 • Je garandeert dat de verstrekte informatie over de betaalmethode nauwkeurig en volledig is, dat je bevoegd bent om de betaalmethode te gebruiken voor de aankoop, en dat eventuele kosten door de aanbieder zullen worden goedgekeurd. Betaling is onderhevig aan validatie en autorisatie door zowel de creditcardmaatschappij of betalingsverwerker als door ons, om fraude te voorkomen en de veiligheid te waarborgen.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verwerkingskosten die door derden in rekening worden gebracht. Je gaat ermee akkoord ons schadeloos te stellen voor eventueel verlies dat wordt geleden via transacties die door derden zijn verwerkt en/of informatie delen.

Schorsing / Beeindiging

 • Wij waarderen al onze klanten, maar we behouden ons het recht voor om de toegang te schorsen wanneer iemand inbreuk maakt op onze intellectuele eigendomsrechten; pogingen onderneemt om onze beveiligingsmaatregelen te omzeilen; zich bezighoudt met bedreigend, beledigend of beledigend gedrag; frauduleuze informatie verstrekt; of herhaaldelijk deze Voorwaarden overtreedt.

Intellecteel Eigendom

 • Behalve zoals expliciet toegestaan door ons, mag u geen enkel deel van onze inhoud of de inhoud van onze partners kopiëren, spiegelen, downloaden, streamen, vastleggen, reproduceren, dupliceren, archiveren, uploaden, wijzigen, vertalen, publiceren, uitzenden, verzenden, opnieuw verzenden, distribueren, uitvoeren, weergeven, verkopen, inkaderen, linken, beschikbaar stellen of anderszins gebruiken.
 • U erkent en aanvaardt dat alle intellectuele eigendomsrechten (‘IE-rechten’) die verbonden zijn aan de inhoud van onze website, inclusief maar niet beperkt tot onze blogs, logo’s, merknamen, tekst, afbeeldingen en algehele uitstraling, aan ons/affiliates toebehoren. Niets in deze tekst verleent enige vorm van IE-rechten, licentie of toestemming om zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming enige inhoud te kopiëren, publiceren, manipuleren, reproduceren, verspreiden of anderszins te gebruiken in welk formaat dan ook.
 • U zult geen eigendom verwerven van de producten die op deze website worden aangeboden, noch van enige daarmee verband houdende intellectuele eigendomsrechten. De handelsmerken, dienstmerken en andere identificerende merken, inclusief namen, logo’s, productnamen, ontwerpen en slogans, die toebehoren aan Square Media Ltd, haar dochterondernemingen of licentiegevers, worden aangeduid als onze merkfamilie. U bent verboden om deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Alle informatie die via deze site aan ons wordt verstrekt, wordt beschouwd als eigendom van Square Media Ltd en blijft als zodanig. Wij zijn vrij om, voor welk doel dan ook, gebruik te maken van alle feedback, aanbevelingen, ideeën of technieken die zijn opgenomen in de verstrekte informatie. Wij zijn niet gebonden aan enige verplichtingen van vertrouwelijkheid of privacy met betrekking tot ingediende informatie, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen of vereist door de wet.

Betrouwbaarheid

 • Hoewel we streven naar nauwkeurigheid, bestaat het materiaal op onze website zonder enige garantie of waarborg dat het accuraat is. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van vertrouwen, impliciete voorwaarden, garanties of bepalingen en evenmin aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg-, speciale of incidentele schade of verlies die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website en/of onze diensten te gebruiken, ongeacht of dit voorzienbaar was. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige verklaringen of tekortkomingen van onze partners.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen of schade die groter zijn dan het bedrag dat u heeft betaald voor de producten die via onze site zijn gekocht. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor verliezen of schade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van productie, werk, reputatie, gegevens, gebruik, bedrijf, goodwill, omzet of winst, of enige andere gerelateerde kosten of verliezen, zoals vertragingen bij verwerking, levering of vervanging van goederen of diensten. Dit omvat indirecte, gevolg-, incidentele, speciale of bestraffende schade of verliezen. Houd er rekening mee dat sommige rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toestaan, zodat de bovenstaande disclaimer mogelijk niet op u van toepassing is.
 • U stemt ermee in ons, onze partners, aannemers en andere samenwerkingspartners, evenals hun respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen verlies, aansprakelijkheid, vordering of eis, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische kosten, die worden ingediend door een derde partij als gevolg van of in verband met uw gebruik/interactie met onze website/partners.
 • We streven ernaar om onze website en diensten foutloos, veilig en beveiligd te houden; echter, we kunnen dit niet garanderen in gevallen die buiten ons redelijk voorzieningsbereik vallen. Hierbij doet u afstand van enige vordering die voortvloeit uit uw gebruik van onze website. U stemt ermee in ons schadeloos te stellen voor schade of verlies veroorzaakt door virussen of andere technologisch schadelijke materialen die uw computerprogramma’s, gegevens, computerapparatuur of ander eigendom kunnen infiltreren als gevolg van uw gebruik van dit platform of het downloaden van materiaal hierin of op een externe gelinkte website. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van functionaliteit van een van onze diensten.

Privacy

 • Door een aankoop te doen via onze website stemt u ermee in om te voldoen aan ons privacybeleid, dat bepaalt hoe alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen zullen worden verwerkt. Alle handelingen die we uitvoeren met betrekking tot deze informatie moeten in overeenstemming zijn met het privacybeleid. Onverminderd het bovenstaande (clausule 19) moet u er rekening mee houden dat we niet kunnen garanderen of beloven dat alle gegevens, bestanden of inhoud die via deze website worden gedeeld of die van internet of deze website kunnen worden gedownload, vrij zullen zijn van virussen of andere schadelijke code. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgen voor voldoende antivirusbescherming en de juistheid van de in- en uitvoer van gegevens, en voor het hebben van een manier om eventueel verloren gegane gegevens buiten onze website te herstellen.

Aanvullende Voorwaarden

 • Indien een gedeelte van deze Voorwaarden niet afdwingbaar wordt geacht, blijft het resterende gedeelte volledig van kracht. Eventuele wijzigingen of afwijkingen van deze Voorwaarden moeten schriftelijk worden gedaan en door ons worden ondertekend.
 • Geen enkel verzuim of vertraging van onze kant bij het uitoefenen van een recht, macht of voorrecht zal worden beschouwd als een afstandsverklaring, noch zal een enkele of gedeeltelijke uitoefening van een recht ons beletten om andere rechten, machten of voorrechten uit te oefenen waar we recht op hebben.
 • Onze voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist voor het overdragen van uw rechten of het delegeren van uw verplichtingen onder deze Voorwaarden. Elke poging daartoe zonder onze toestemming wordt beschouwd als nietig en van nul en generlei waarde. U blijft verantwoordelijk voor uw verplichtingen onder deze Voorwaarden, ongeacht eventuele overdracht of delegatie.
 • Deze Voorwaarden vormen de definitieve en volledige overeenkomst tussen u en Square Media Ltd met betrekking tot de in deze Voorwaarden opgenomen onderwerpen.

Force Majeure

 • Wij zullen niet in gebreke zijn met betrekking tot enige verplichting indien het niet nakomen van de verplichting te wijten is aan een gebeurtenis buiten onze controle, waaronder, maar niet beperkt tot, een storing in het elektriciteitsnet, een storing van het internet, een natuurramp, oorlog, rellen, opstand, epidemie, stakingen of andere georganiseerde arbeidsacties, terroristische activiteiten, of andere gebeurtenissen waarvoor in de branche geen voorzorgsmaatregelen worden genomen en die redelijkerwijs niet te voorzien zijn.

Toepasselijk Recht

 • Bij het betreden van deze website ga je akkoord dat de toegang en het gebruik ervan worden beheerst door en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Malta, zonder rekening te houden met de conflictregels. Wij kunnen elk gedrag van een gebruiker dat naar ons oordeel in strijd is met de toepasselijke wetgeving melden aan de bevoegde autoriteiten en alle informatie verstrekken als reactie op een formeel of informeel verzoek van een wetshandhavings- of regulerende instantie, of als reactie op een formeel verzoek in een strafrechtelijke of civiele procedure.

Beleid inzake aanvaardbaar gebruik

U gaat ermee akkoord dat u het volgende niet zult doen:

 • Een strafbaar feit plegen door gebruik te maken van deze website en/of enige service die door ons of onze partners wordt aangeboden.
 • Geen gedrag vertonen dat objectief beledigend of anderszins aanstootgevend is om welke reden dan ook.
 • Onze server en/of service(s) hacken of proberen te hacken.
 • Ongevraagd materiaal naar ons sturen, behalve legitieme vragen of antwoorden.
 • Als accounthouder uw wachtwoord niet delen met anderen en/of uw account overdragen aan iemand anders.
 • Inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van ons of een derde partij.
 • Een virus of andere schadelijke materialen verzenden.
 • Pogen de prestaties of functionaliteit van onze website te beïnvloeden.